Kurla ST Depot BEST Contact number, Address, Enquiry Contact

Kurla Nehru Nagar Bus depot Contact Number022 25222072
Kurla Nehru Nagar Bus depot Addressकुर्ला नेहरू नगर एसटी डेपो,मिलन नगर, कुर्ला, मुंबई, महाराष्ट्र ४००२४

Kurla BEST Contact Number, Address

अ.क्रआगाराचे नावआगार संकेतांकपत्ताबसमार्ग क्र.बसस्थानकेमुख्यप्रवर्तन
1कुर्लाKएल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई.37, 62, 306 मर्या, 313, 320, 322, 323, 330 मर्या, 332, 336, 365, 426, 433, 446, 507 मर्या, 517 मर्या, 609, 613,  631, 632,कुर्ला स्टेशन (प), सांताक्रृझ् स्टेशन (पू) विद्याविहार बस स्थानक,सांताक्रृझ(पू) , कुर्ला (प),
बी.के.सी.
वाहतुक-बस संदर्भात तक्रारी/सूचना1800-227-560 (टोल फ्री)

Kurla Nehru Nagar Bus Depot Map in Marathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *